روتاری گیت - Diverter Gate --Rotary Gate

روتاری گیت ها به دو صورت الکتریکال و نئوماتیک electric/ pneumatic- طراحی و ساخته شده اند و عملکرد آنها به گونه ای است که جریان حرکت مواد را از بین دو  خروجی بر اساس فرمان دریافتی هدایت میکنند.بسته به نوع روتاری گیت فرمان به دوصورت Open/Close و یا از طربق سیگنال 4 - 20 میلی آمپر قابل اعمال می باشد.

روتاری گیت - شرکت Hent

 

این روتاری گیت ها از اکچویتورهای French BERNARD به منظور کنترل از راه دور فلو (ریزش) مواد استفاده میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

1050 830 530 Nominal Diameter (mm)
630 500 300 Max Flow(t/h)
8 8 8 Installation Angle (Degree)
0.1 0.06 0.03 Power (KW)
2000 2000 1000 Max Torque (Nm)
4-20 Input & output signal (mA)